جدول زمانی

خانه / جدول زمانی

 

روز هفته تاریخ ساعت ۶ تا ۸ ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۳۰ ساعت ۸ تا ۱۰ ساعت ۱۰ تا ۱۳ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ ساعت ۱۴ تا ۱۵ ساعت ۱۴ تا ۱۷ ساعت ۱۷ تا ۲۲ ساعت ۱۸ تا ۲۰ ساعت ۲۲ تا ۸ صبح
پنج شنبه ۱/۱۲/۹۸ خانم دکترنوفرستی آقای دکترمعدنی آقای دکتر رضا سعیدی آقای دکتر معدنی
جمعه ۲/۱۲/۹۸ خانم دکترحسین مردی ۸-۱۴ آقای دکتر سلحشور ۱۴-۲۲ آقای دکتر نمدیان ۸تا۲۲
شنبه ۳/۱۲/۹۸ آقای دکتر مهران بیرقی طوسی خانم دکتر توکلی خانم دکتر زارعی آقای دکتر نمدیان
یکشنبه ۴/۱۲/۹۸ خانم دکترراحله میرصدرایی خانم دکتر حسینعلی زاده خانم دکترحسین مردی آقای دکتر رضاپور
دوشنبه ۵/۱۲/۹۸ خانم دکتر حسینعلی زاده خانم دکترراحله میرصدرایی خانم دکتر عفت خراسانی آقای دکتر مجتبی آدینه خانم دکتر ندایی آقای دکتر رضا سعیدی خانم دکتر زارعی
سه شنبه ۶/۱۲/۹۸ خانم دکتر حسینعلی زاده آقای دکتر مجتبی آدینه آقای دکتر سلحشور
چهارشنبه ۷/۱۲/۹۸ آقای دکتر تیموری آقای دکتر بهنام آقای دکتر بهنام
پنج شنبه ۸/۱۲/۹۸ خانم دکترنوفرستی آقای دکتر بهنام آقای دکتر رضا سعیدی آقای دکتر نمدیان
جمعه ۹/۱۲/۹۸ آقای دکترمعدنی

۸-۱۴

خانم دکتر زارعی

۱۴-۲۲

خانم دکترحسین مردی

۲۲-۸

شنبه ۱۰/۱۲/۹۸ آقای دکتر مهران بیرقی طوسی خانم دکتر توکلی خانم دکتر زارعی آقای دکتر نمدیان
یکشنبه ۱۱/۱۲/۹۸ راحله میرصدرایی خانم دکتر حسینعلی زاده خانم دکترحسین مردی آقای دکتر رضاپور
دوشنبه ۱۲/۱۲/۹۸ خانم دکتر حسینعلی زاده خانم دکترراحله میرصدرایی خانم دکتر عفت خراسانی آقای دکتر مجتبی آدینه خانم دکتر ندایی آقای دکتر رضا سعیدی خانم دکتر زارعی
سه شنبه ۱۳/۱۲/۹۸ خانم دکتر حسینعلی زاده آقای دکتر مجتبی آدینه آقای دکتر سلحشور
چهارشنبه ۱۴/۱۲/۹۸ آقای دکتر تیموری آقای دکتر بهنام آقای دکتر نمدیان
پنج شنبه ۱۵/۱۲/۹۸ خانم دکترنوفرستی آقای دکتر سلحشور آقای دکتر رضا سعیدی آقای دکتر معدنی
جمعه ۱۶/۱۲/۹۸ خانم دکترنوفرستی

۸-۱۴

خانم دکتر حسینعلی زاده

۱۴-۱۷

آقای دکتر معدنی

۱۷-۲۲

شنبه ۱۷/۱۲/۹۸ آقای دکتر مهران بیرقی طوسی خانم دکتر توکلی خانم دکتر زارعی آقای دکتر نمدیان
یکشنبه ۱۸/۱۲/۹۸ راحله میرصدرایی خانم دکتر حسینعلی زاده خانم دکترحسین مردی آقای دکتر رضاپور
دوشنبه ۱۹/۱۲/۹۸ خانم دکتر حسینعلی زاده خانم دکترراحله میرصدرایی خانم دکتر عفت خراسانی آقای دکتر مجتبی آدینه خانم دکتر ندایی آقای دکتر رضا سعیدی خانم دکتر زارعی
سه شنبه ۲۰/۱۲/۹۸ خانم دکتر حسینعلی زاده آقای دکتر مجتبی آدینه آقای دکتر سلحشور
چهارشنبه ۲۱/۱۲/۹۸ آقای دکتر تیموری آقای دکتر بهنام آقای دکتر بهنام
پنج شنبه ۲۲/۱۲/۹۸ خانم دکترنوفرستی آقای دکتر بهنام آقای دکتر رضا سعیدی آقای دکتر بهنام
جمعه ۲۳/۱۲/۹۸ آقای دکتر معدنی

۸-۱۴

خانم دکتر زارعی

۱۴-۲۲

آقای دکتر معدنی

۲۲-۸

شنبه ۲۴/۱۲/۹۸ آقای دکتر مهران بیرقی طوسی خانم دکتر توکلی خانم دکتر زارعی آقای دکتر نمدیان
یکشنبه ۲۵/۱۲/۹۸ راحله میرصدرایی خانم دکتر حسینعلی زاده خانم دکترحسین مردی آقای دکتر رضاپور
دوشنبه ۲۶/۱۲/۹۸ خانم دکتر حسینعلی زاده خانم دکترراحله میرصدرایی خانم دکتر عفت خراسانی آقای دکتر مجتبی آدینه خانم دکتر ندایی آقای دکتر رضا سعیدی خانم دکتر زارعی
سه شنبه ۲۷/۱۲/۹۸ خانم دکتر حسینعلی زاده آقای دکتر مجتبی آدینه آقای دکتر سلحشور
چهارشنبه ۲۸/۱۲/۹۸ آقای دکتر تیموری آقای دکتر بهنام آقای دکتر بهنام
پنج شنبه ۲۹/۱۲/۹۸ خانم دکترنوفرستی

۸-۱۴

خانم دکترنوفرستی

۱۴-۱۷

آقای دکتر رضا سعیدی آقای دکتر نمدیان